Canolfan Addysg Athrawon Gogledd a Chanolbarth Cymru

Proffiliau Myfyrwyr

Shôn Prebble, TAR Uwchradd

Nodwch eich enw, oedran ac o lle yr ydych yn dod.

Shôn Prebble, 23 mlwydd oed o ardal Dyffryn Nantlle

Nodwch enw eich cyn Ysgol Uwchradd/ Coleg a pha gymwysterau gafoch chi yno?

Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, lle gefais Lefel A ym Mioleg, Cemeg, Ffiseg ac Uwch Gyfrannol yn Ffrangeg a Chyfrifiaduro

Pa bwnc ydych chi’n ei astudio ym Mangor a pha flwyddyn ydych chi?

Astudiais BSc Bioleg ac yna cwrs TAR Uwchradd. Rydw i bellach yn Swyddog Sabothol (Sabb) yn yr Undeb Myfyrwyr.

Sut glywsoch chi am Brifysgol Bangor a pham dewisoch chi astudio yma?

Roeddwn i’n byw yn yr ardal a roedd y Brifysgol wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau gyda’r ysgol oedd yn gwneud iddi edrych fel lle braf a chartrefol i astudio ynddi.

Dywedwch rhywfaint wrthym am y cwrs – beth yw’r pethau gorau amdano?

Roedd y cwrs yn hynod ddiddorol, a wedi wirioneddol fy mharatoi ar gyfer gyrfa fel athro. Roedd y gefnogaeth gan fy nhiwtoriaid a staff eraill yn yr ysgol yn fendigedig a roedd digon o gyfleoedd i ehangu profiadau.

Disgrifiwch yr ysgol academaidd e.e. beth ydy’r pethau gorau, sut gyfleusterau, darlithwyr?

Roedd y darlithwyr i gyd yn gefnogol iawn, a’r staff eraill i gyd yn fwy na barod i helpu. Roedd yna awyrgylch teuluol braf yn yr Ysgol gyfan, oedd yn gwneud i gyd yn llawer iawn pleserus.

Sut fysech chi’n gwerthu’r ysgol academaidd i ddarpar fyfyrwyr?

Mae’r gefnogaeth yn yr Ysgol yn fendigedig – mae’n teimlo fel teulu bach (dwi’n gwybod fod hynna’n “cheesy” ond mae o’n wir!) Mae’r adborth ar eich gwaith gan staff yn ddefnyddiol iawn, gan rhoi agweddau da o’r gwaith a chynnig pethau i’w gweithio arnynt.

Beth ydy eich uchafbwynt chi wedi bod hyd yn hyn?

Roedd gen i ddau i ddweud y gwir! Roedd un ferch pan oeddwn i ar leoliad wirioneddol methu deall gwaith geneteg, a mi wnes i gweithio’n galed er mwyn ei helpu. Mi ydw i’n cofio’r eiliad pan wnaeth o “clicio” yn ei phen, a pha mor falch oedd hio ohoni’i hun! Yr ail uchafbwynt oedd mynd yn ôl i f’ysgolion lleoliad ar ddiwrnod canlyniadau arholiadau a gweld y disgyblion yn cael eu canlyniadau.

Beth yw’r peth gorau am FYW ym Mangor?

Er fod Bangor yn eithaf bach, mi hynny’n golygu fod bron popeth o fewn pellter cerdded! Mi ydw i weithiau yn meddwl mai’r unig rheswm i fi adael Bangor (heblaw fynd ar leoliad) oedd i fynd i’r sinema, i’r traeth, neu i weld Mam a Dad!

Ydych chi’n teimlo bod y Brifysgol yn gefnogol? Ym mha ffordd mae’r Brifysgol wedi eich cefnogi?

Mae’r Brifysgol wedi bod yn gefnogol iawn! Mae llawer o wasanaethau a chyfleoedd ar gael (fel y Gwasanaeth Gyrfaoedd) a mae’r Brifysgol hefyd yn gefnogol iawn o Undeb y Myfyrywyr!

Beth fyddwch chi’n ei fethu fwyaf am Fangor ar ôl gadael?

Y gymuned glos ’dwi’n meddwl – rwyt ti’n dod i nabod gymaint o pobl! Mae’r “six degrees of separation” yn mynd yn “two or three steps” ym Mangor!

Beth yw eich gobeithion am y dyfodol?

Ar ôl gorffen fy ngwaith fel Sabb yn yr Undeb, dwi’n gobeithio cael swydd ddysgu yng Ngogledd Cymru.